වරාය ඇමති අර්ජුනගේ ලිපියෙන් ගිවිසුම අත්සන් කල ලේකම්ලාගේ වංචාව හෙලිවේ.. නීතිය හමුවට අනිවාර්යයි..

(05.01.2017 – 15:00 +0530 – lankacnews.com)

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පනත උල්ලංඝනය කොට එම අධිකාරිය සතු හම්බන්තොට වරාය සහ එහි දේපල ගිවිසුමක් මගින් පුද්ගලික විදේශීය සමාගමකට එහි අයිතිය 80% ක් වසර 99 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයකට හිමිවන පරිදි චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගමටත් ඉතිරි 20% අයිතිය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතුව තබා ගැනිමටත් හම්බන්තොට වරාය පරිශ්‍රය ඇතුළු එහි මෙහෙයුම්, පරිපාලන,සහ මූල්‍ය කටයුතු ඒ අනුව චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් කොම්පෙනි සහ වරාය අධිකාරිට 80% 20% සහිත හවුල් සමාගමට වසර 99 කට පැවරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවේ 1979 අංක 51 දරණ ශ්‍රීලංකා වරාය අධිකාරිය පනත ප්‍රකාරව එහි පරමාර්ථ සහ අරමුණ (No,51 of 1979) section 6,7, ඉටුකර ගැනීමට ලබාදී තිබු ප්‍රතිපාදන අභිබවා එම අධිකාරියේ හෝ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන් (No,51 of 1979) section 8 වසන් කොට ඔහුනගේ පූර්ණ අනුමැතියෙන් තොරව වංචනිකව ඇ.ඩොලර් බිලියන 1 දශම 2 කට හවුල් ව්‍යාපාරයකට බදු දීමට ගිවිසුමකට එලබීම සම්බන්ධයෙන් :

1. වරාය හා නාවුක අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් 2016/12/27 දින, ලිපියක් ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුවට, හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාප්තිය ලෙස යවා ඇත.

එම ලිපියේ සඳහන් පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ආර්ථික කමිටුව විසින් තීරණය කොට ඇත්තේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගම සමග ගිවිසුමකට එලබීමට ප්‍රථම ලේකම් වරුන් විසින් අවසාන සාකච්ඡාවක් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා සමඟ සිදු කොට ගිවිසුමකට එලබිය යුතුය යන්නයි. එහෙත් එම නියෝගය උල්ලංඝනය කරමින් 2016 දෙසැම්බර් මස දින ගිවිසුමකට එලබුනි. ශ්‍රීලංකාව වෙනුවෙන් එම ගිවිසුම අත්සන් කොට ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග, වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල් එම් ජයම්පති හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර වෙලද කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය යන ලේකම්වරුන් ය, එදින ගිවිසගත් ගිවිසුමට අනුව චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගම ඇ.ඩොලර් මිලියන 5 ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගිවිසුම අත්සන් කල දිනයේදීම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත ගෙවන ලදි,

2.වරාය හා නාවුක අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් 2016/12/27 දින, ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුව, හම්බන්තොට වරාය ව්‍යාප්තිය යන ලිපිනයට හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාප්තිය යන ලිපියේ සඳහන් ලිපියේ 3 වෙනු පිටුවේ දෙවෙනි ඡේදයේ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස අමාත්‍යවරයාගේ අනු දැනුමෙන් තොරව ඉහත ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයාගේ අප්‍රසාදය එම ගිවිසුම අත්සන් කරන ලද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග, වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල් එම් ජයම්පති හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර වෙලද කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය යන ලේකම්වරුන් වෙත ප්‍රකාශ කොට ඇත.

3. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (No,51 of 1979) section 33 අනුව 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනත අනුව මූල්‍ය පාලනයට යටත් වන බැවින් අමාත්‍යවරයාගේ 2016/12/27 දින, ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුව, යන ලිපියයේ 2 වෙනි පිටුවේ ඡේද 1,2 සහ 3 පැහැදිලිව සඳහන් වනුයේ සුදුසු ආයෝජකයින් තොරා ගැනිමේදි රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිවම සිදු වී නොමැති බවත් තෝරාගැනීමේ කමිටුව කරුණු විකුර්ති කරමින් විනිවිද භාවයකින් තොරව මෙම සමාගම තොරා ගැනිමේදි කටයුතු කර ඇති බවයි.

4. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (No,51 of 1979) section 12 අනුව අල්ල්ස් හා දූෂණ කොමිෂන් සභාවේ උපලේඛන ගත ආයතනයක් වන අතර එම පනතේ විධි විධානයන්ට යටත් ව කටයුතු කලයුතු බැවිනුත්

ඉහත අංක 1,2,3 සහ 4 යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් දැන දැනම රජයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරින් මෙන්ම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණන් දෙන නිලධාරින් ලෙස හා වගකිවයුතු අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරු ලෙස 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනතට පටහැනිව මෙන්ම ශ්‍රි ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි සියලු නිලධාරින් අධිකාරිය පනතේ වගන්ති අංක 12 අනුව අල්ල්ස් හා දූෂණ කොමිෂන් සභාවේ රාජ්‍ය සේවකයින් ලෙස පනතේ විධි විධානයන්ට යටත් ව කටයුතු කලයුතු බැවිනුත්

වරාය හා නාවුක අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් 2016/12/27 දින ලිපියේ ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලිව මෙම ගිවිසුම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග, වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල් එම් ජයම්පති හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර වෙලද කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය යන ලේකම්වරුන් අත්සන් කොට ඇ.ඩොලර් මිලියන 5 ක් අත්තිකාරම් ලෙස චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පොර්ට් හෝල්ඩිග්ස් සමාගමෙන් ලබා ගන්නා තෙක් සහ ඉන් ඉදිරියට මෙම ගනුදෙනුව සම්බන්ධ කටයුතුකිරීම දක්වා වහාම පරික්ෂණයක් කිරීමට අවශ්‍ය ඉතා වැදගත් සියලු කරුණු සහ 2016/12/27 දින අමාත්‍යවරයා විසින් එවන ලද ලිපිය සහ වරාය අධිකාරිය පනතේ අදාළ ඡේදයන් ද පහත සඳහන් වේ :

වරාය ඇමති අර්ජුනගේ ලිපියෙන් ගිවිසුම අත්සන් කල ලේකම්ලාගේ වංචාව හෙලිවේ.. නීතිය හමුවට අනිවාර්යයි..

********************* ( නැවත මුල් පිටුවට ….. )

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *