කැබිනට්, නියෝජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නව ඇමතිවරු

From : https://twitter.com/pmdnewsgov?lang=en
PMD News

01. Hon Mahinda Rajapaksa : Minister of Finance and Economic Affairs.

02. Hon. Nimal Siripala de Silva : Minister of Transport and Civil Aviation.

03. Hon. Dr. Sarath Amunugama : Minister of Foreign Affairs

04. Hon. Mahinda Samarasinghe : Minister of Ports and Shipping

05. Hon. Mahinda Amaraweera : Minister of Agriculture

06. Hon. Ranjith Siyambalapitiya : Minister of Power and Renewable Energy

07. Hon. Dr. Wijeyadasa Rajapakshe : Minister of Education and Higher Education.

08. Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa : Minister of Fisheries & Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs

09. Hon. Faiszer Musthapha : Minister of Provincial Councils, Local Government, and Sports

10. Hon. Douglas Devananda : Minister of Resettlement, Rehabilitation, Northern Development, & Hindu Religious Affairs

11. Hon. Arumugam Thondama : Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development.

12. Hon. Vasantha Senanayake : Minister of Tourism and Wildlife

13. Hon. Suresh Vadivel : State Minister of Plantation Industries

14. Hon. Ananda Aluthgamage : Deputy Minister of Tourism and Wildlife

15. Hon. Dunesh Gankanda : State Minister of Environment (30.10.2018)

16. Hon. Duminda Dissanayake : Minister of Irrigation, Water Resources and Disaster Management (01.11.2018)

17. Hon. Dayasiri Jayasekara : Minister of Skills Development and Vocational Training (01.11.2018)

18. Hon. Piyasena Gamage : State Minister of Youth, Women and Child Affairs (01.11.2018)

19. Hon. Lakshman Senewiratne : State Minister of Defence (01.11.2018)

20. Hon. M. L. A. M. Hizbullah : State Minister of Highways and Road Development (01.11.2018)

21. Hon. Mohan Lal Grero : State Minister of Education and Higher Education (01.11.2018)

22. Hon. Sriyani Wijewickrama : State Minister of Provincial Councils, Local Government, and Sports (01.11.2018)

23. Hon. Angajan Ramanathan : Deputy Minister of Agriculture (01.11.2018)

24. Hon. Manusha Nanayakkara : Deputy Minister of Labour and Foreign Employment (01.11.2018)

25. Hon. Indika Bandaranayake : Deputy Minister of Housing and Urban Development (01.11.2018)

26. Hon. Sarathi Dushmantha : Deputy Minister of Justice and Prison Reforms (01.11.2018)

27. Hon. Nishantha Muthuhettigamage : Deputy Minister of Ports and Shipping (01.11.2018)

28. Hon. Kader Kader Masthan : Deputy Minister of Resettlement, Rehabilitation, and Northern Development (01.11.2018)

29. Hon. S.B. Nawinne : Minister of Cultural Affairs, Internal Affairs and Regional Development (02.11.2018)

30. Hon. S. Viyalendiran : Deputy Minister of Regional Development (Eastern Development) (02.11.2018)

31. Hon. A.H.M. Fowzie : State Minister Of National Unity, Co-existence and Muslim Religious Affairs (03.11.2018)

32. Hon. Dinesh Gunawardena : Minister of Megapolis and Western Development (04.11.2018)

33. Hon. Vasudeva Nanayakkara : Minister of National Integration, Reconciliation, and Official Languages (04.11.2018)

34. Hon. Keheliya Rambukwella : State Minister of Mass Media and Digital Infrastructure (04.11.2018)

35. Hon. R.D. Ashoka Priyantha : Deputy Minister of Cultural and Internal Affairs, and Regional Development (Wayamba) (04.11.2018)

36. Hon. Chamal Rajapaksa : Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine (07.11.2018)

37. Hon. S.B. Dissanayake : Minister of Highways and Road Development (07.11.2018)

38. Hon. Pavithra Wanniarachchi : State Minister of Petroleum Resources Development (07.11.2018)

39. Hon. Susil Premajayantha : Minister of Public Administration, Home Affairs and Justice (08.11.2018)

40. Hon. Bandula Gunawardena : Minister of International Trade and Investment Promotion (08.11.2018)

41. Hon. S.M. Chandrasena : State Minister of Social Empowerment (08.11.2018)

42. Hon. Lakshman Wasantha Perera : State Minister of International Trade and Investment Promotion (08.11.2018)

43. Hon. Salinda Dissanayake : State Minister of Indigenous Medicine (08.11.2018)

44. Hon. C B Rathnayake : State Minister of Transport (08.11.2018)

45. Hon. Anura Priyadarshana Yapa : State Minister of Finance (08.11.2018)

46. Hon. Wimal Weerawansa : Minister of Housing and Social Welfare (09.11.2018)

47. Hon. Udaya Gammanpila : Minister of Buddha Sasana & Religious Affairs (09.11.2018)

48. Hon. C. B. Ratnayake : Minister of Posts and Telecommunications (09.11.2018)

49. Hon. Johnston Fernando : Minister of Commerce, Consumer Affairs and Christian Affairs (09.11.2018)

50. Hon. M.L.A.M Hizbullah : Minister of Urban Planning & Water Supply (09.11.2018)

51. Hon. S.M. Chandrasena : Minister of Plantation Industries (09.11.2018)

++++++++++++++++++++++++

නව අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති

(29.10.2018 – pmdnews.lk)

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 12 දෙනෙකු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

එම නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ :

කැබිනට් අමාත්‍යවරු

01 – ගරු අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා – මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය
02 – නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා – ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
03 – ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා – විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

04 – මහින්ද සමරසිංහ මහතා – වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
05 – මහින්ද අමරවීර මහතා – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
06 – රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා – විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය

07 – විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා – අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
08 – විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා – ධීවර, සාගර සම්පත් සංවර්ධන හා ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු
09 – ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා – පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා කී‍්‍රඩා අමාත්‍ය

10 – ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා – නැවත පදිංචිකිරීම්, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
11 – ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා – උඩරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප‍්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
12 – වසන්ත සේනානායක මහතා – සංචාරක සහ වනජීවි අමාත්‍ය

13 – දුමින්ද දිසානායක මහතා – වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය (01.11.2018)
14 – දයාසිරි ජයසේකර මහතා – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය (01.11.2018)
15 – එස්.බී. නාවින්න මහතා – සංස්කෘතික, අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය (02.11.2018)

16 – දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා – මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය (04.11.2018)
17 – වාසුදේව නානායක්කාර මහතා – ජාතික ඒකාබද්ධතා, සංහිඳියා හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය (04.11.2018)
18 – චමල් රාජපක්ෂ මහතා – සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (07.11.2018)

19 – එස්.බී. දිසානායක මහතා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය (07.11.2018)
20 – සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍ය (08.11.2018)
21 – බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා – ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍ය (08.11.2018)

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

01 – වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා – වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02 – දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය (30.10.2018)
03 – පියසේන ගමගේ මහතා – තරුණ, කන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)

04 – ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා – ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)
05 – එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)
06 – මොහාන් ලාල් ගේ‍්‍රරු මහතා – අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)

07 – ශ‍්‍රියානි විජේවික‍්‍රම මහත්මිය – පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා කී‍්‍රඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)
08 – කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා – ජනමාධ්‍ය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය (04.11.2018)
09 – පවිත‍්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය – ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය (07.11.2018)

10 – එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා – සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය (08.11.2018)
11 – ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා – ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය (08.11.2018)
12 – සාලින්ද දිසානායක මහතා – දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය (08.11.2018)

13 – සී.බී. රත්නායක මහතා – ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය (08.11.2018)
14 – අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා මහතා – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය (08.11.2018)

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

01 – ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා – සංචාරක සහ වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
02 – අංගජන් රාමනාදන් මහතා – කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)
03 – මනුෂ නානායක්කාර මහතා – කම්කරු හා විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)

04 – ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා – නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)
05 – සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)
06 – නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහතා – වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)

07 – කාදර් මස්තාන් මහතා – නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන හා උතුරු සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (01.11.2018)
08 – එස්. වියාලේන්දිරන් මහතා – ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන (නැගෙනහිර සංවර්ධන) නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (02.11.2018)
09 – ආර්.ඩී. අශෝක පි‍්‍රයන්ත මහතා – සංස්කෘතික, අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (04.11.2018)

———————-

අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/02.jpg
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/03.jpg
ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/04.jpg
මහින්ද සමරසිංහ මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/05.jpg
මහින්ද අමරවීර මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/06.jpg
රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/07.jpg
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/08.jpg
විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/09.jpg
ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/10.jpg
ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/11.jpg
ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/12.jpg
වසන්ත සේනානායක මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/13.jpg
වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181029-e0b6b1e0b780-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6a2e0b6b1e0b6b4e0b6ade0b792-e0b689e0b6afe0b792/14.jpg
ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා
update%3A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7
දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා (30.10.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/01.jpg
දුමින්ද දිසානායක මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/02.jpg
දයාසිරි ජයසේකර මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/03.jpg
පියසේන ගමගේ මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/04.jpg
ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/05.jpg
එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/06.jpg
මොහාන් ලාල් ගේ‍්‍රරු මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/07.jpg
ශ‍්‍රියානි විජේවික‍්‍රම මහත්මිය (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/08.jpg
අංගජන් රාමනාදන් මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/09.jpg
මනුෂ නානායක්කාර මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/10.jpg
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/11.jpg
සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/12.jpg
නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/13.jpg
කාදර් මස්තාන් මහතා (01.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181101-e0b6b1e0b780-e0b6bbe0b6a2e0b6bae0b79a-e0b6ade0b780e0b6ade0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794/14.jpg
01.11.2018
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181102-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b6bae0b799e0b69a/01.jpg
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181102-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b6bae0b799e0b69a/02.jpg
එස්.බී. නාවින්න මහතා (02.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181102-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b6bae0b799e0b69a/03.jpg
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181102-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b6bae0b799e0b69a/04.jpg
එස්. වියාලේන්දිරන් මහතා (02.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181104-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6afe0b799e0b6afe0b799/2.jpg
දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා (04.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181104-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6afe0b799e0b6afe0b799/5.jpg
වාසුදේව නානායක්කාර මහතා (04.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181104-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6afe0b799e0b6afe0b799/8.jpg
කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (04.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181104-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6afe0b799e0b6afe0b799/11.jpg
ආර්.ඩී. අශෝක පි‍්‍රයන්ත මහතා (04.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181104-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6afe0b799e0b6afe0b799/12.jpg
04.11.2018
නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි.
චමල් රාජපක්ෂ මහතා (07.11.2018)
එස්.බී. දිසානායක මහතා (07.11.2018)
පවිත‍්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය (07.11.2018)
සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත මහතා (08.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181108-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6af/02.jpg
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (08.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181108-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6af/06.jpg
එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා (08.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181108-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6af/07.jpg
ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා (08.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181108-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6af/04.jpg
සාලින්ද දිසානායක මහතා (08.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181108-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6af/05.jpg
සී.බී. රත්නායක මහතා (08.11.2018)
http://www.pmdnews.lk/wp-content/gallery/20181108-e0b6b1e0b780-e0b69ae0b790e0b6b6e0b792e0b6b1e0b6a7e0b78a-e0b685e0b6b8e0b78fe0b6ade0b78ae2808de0b6bae0b780e0b6bbe0b794-e0b6af/03.jpg
අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා මහතා (08.11.2018)
http://www.hirunews.lk/Data/news_uploads/201811/203799_8.jpg
08.11.2018
Wimal Weerawansa sworn in as Minister of Housing and Social Welfare
09.11.2018

++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++

04.11.2018

++++++++++++++++++++++++

07.11.2018

++++++++++++++++++++++++

08.11.2018

++++++++++++++++++++++++

09.11.2018

++++++++++++++++++++++++

වසන්න-වඩිවේල් UNP කණෙන් රිංගා ඉස්මුදුනෙන් පිටවී ඇමතිකම් දෙකක් ගනී.. අරලියගහ කදවුර මලගෙයක සිරි ගනී..

(29.10.2018 – 20:56 +0530 – lankacnews.com)

වසන්ත සේනානායක මහතා හා වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා නව රජයේ ඇමතිවරුන් ලෙස දිවුරුම් දීමත් සමගින් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය කදවුරු බැද සිටින අරලිගහ මන්දිරයේ දැඩි ලෙස කම්පා වී ගිය ආකාරයක් දක්නට තිබේ.

එහි සිටින මන්ත‍්‍රිවරුන් ඇතුළු හිතවතුන් දැඩි විශ්වාස භංගත්වයට පත්ව සිටින ආකාරයක් මුහුණු වලින් පෙනී යයි.

ඔවුන් එනිනෙකා සම්බන්ධයෙන් සැක සහිතව කතාබස් කරමින් සිටින්නේ යයිද පෙනේ.

මෙම නව ඇමතිවරුන් දෙදෙනාම මුලින් මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට සහාය පල කර නැවතත් අරලිය මැදුරට ගොස් රනිල්ට සහාය දක්වන බව කියා ටික වේලාවකින් ඇමතිවරුන් ලෙස දිවුරුම් දුන්හ ෴

++++++++++++++++++++++++

ඇමති ධුර 46 ක් පුරප්පාඩුයි.. එජාප 12-15 ක් දිවුරන්න සුදානම්..

(29.10.2018 – 22:45 +0530 – lankacnews.com)

නව රජයේ ඇමති තනතුරු කිසිවක් භාර නොගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 15 කණ්ඩායම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊට අමතරව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරමින් දෙතුන් දෙනෙකු හැර වෙනත් කිසිවෙකු ඇමති ධුර බාර නොගැනීමට ද තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කැබිනට් ඇමතිධූර දැනට 17ක ප්‍රමානයක් පුරප්පාඩුව පවතින අතර නියෝජ්‍ය ඇමති ධුර 29 ක් පුරප්පාඩුව පවතී.

එම ඇමති ධුරයන් සදහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත‍්‍රිවරුන් අවම වශයෙන් 12-15 ත් අතර පිරිසක් පැමිණෙනු ඇති බව ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රබලයෙක් සදහන් කලේය.

ඔවුන් දිවුරුම් දීම එළැඹන 16 වැනිදා තෙක් අවස්තා කිහිපයකදිම සිදුවනු ඇති බවත් ඇතැම් මන්ත‍්‍රිවරුන් විසින් යොදාගන්නා සුබ නැකැත් වේලාවන්ද යොදාගෙන ඇති බවත් ඔහු පැවසීය ෴

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

********************* ( නැවත මුල් පිටුවට ….. )

ඔබතුමා / ඔබතුමිය ගේ ඊමේල් ලිපිනය සඳහන් කිරීමට අකමැති නම් ඊමේල් ලිපිනය ලෙස abc@xyz.lk යන්න පහත පෝරමයට ඇතුලත් කොට ඔබතුමා / ඔබතුමිය ගේ ප්‍රතිචාර (සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි බසින්) ලබාදෙන්න ෴

Comments 1

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *